Wyszukiwanie producenta

         

 

  Kontakt:  +48 694 616 166

                  +420 739 136 984

  E-mail:     ferrere@ferrere.cz

Warunki sprzedaży

WARUNKI SPRZEDAŻY WYKORZYSTANIA ZDALNEGO SPRZĘTU DO USŁUG ZDALNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Niniejszy regulamin określa zasady zakupu w sklepie internetowym prowadzonym przez sprzedawcę pod adresem www.ferrere.cz
 
 
Adres do korespondencji:
Ferrere s.r.o.
Růžová 972/1
110 00 Praga 1
Steuernummer: 07058578
 
1. Przepisy wstępne

1.1 Niniejsze warunki handlowe (zwane dalej „warunkami handlowymi”) Ferrere s.r.o. Růžová 972/1 110 00 Praha 1, IČ: DIČ: CZ7858155151 (zwany dalej „Sprzedawcą”) regulują wzajemne prawa zgodnie z przepisami sekcji 1751 (1) ustawy nr 89/2012 Coll., Kodeksu cywilnego (zwanego dalej „Kodeksem cywilnym”). oraz zobowiązania stron wynikające z lub w związku z umową zakupu (zwaną dalej „umową zakupu”) zawartą między sprzedawcą a inną osobą fizyczną w wieku powyżej 16 lat (zwaną dalej „kupującym”) za pośrednictwem sklepu internetowego sprzedającego. Sklep internetowy jest prowadzony przez Sprzedawcę na stronie internetowej znajdującej się pod adresem internetowym www.ferrere.cz (zwanej dalej „Stroną Internetową”) za pośrednictwem interfejsu strony internetowej w kierunku relacji biznesowych B2B, B2C (zwanej dalej „Interfejsem sieciowym Sklepu”).
1.2 Niniejsze warunki nie mają zastosowania w przypadkach, gdy osoba, która zamierza kupić towar od sprzedawcy, jest osobą prawną lub osobą fizyczną, która działa przy zamawianiu towarów w ramach swojej działalności gospodarczej lub wykonywania własnego zawodu.
1.3 Postanowienia odbiegające od warunków mogą być uzgodnione w umowie zakupu. Rozbieżne postanowienia w umowie sprzedaży mają pierwszeństwo przed postanowieniami Regulaminu.
1.4 Postanowienia Regulaminu stanowią integralną część umowy kupna. Umowa kupna i warunki są napisane w języku czeskim. Umowę zakupu można zawrzeć w języku czeskim.
1.5 Sprzedawca może zmienić lub uzupełnić treść Regulaminu. Niniejsze postanowienie pozostaje bez uszczerbku dla praw i obowiązków powstałych w okresie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu. W przypadku zmiany przez Sprzedającego, uzupełnienia lub anulowania treści niniejszego Regulaminu stosunki między Kupującym a Sprzedawcą będą regulowane w Regulaminie w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy kupna.
 
2. Konto użytkownika

2.1 Po rejestracji kupującego za pośrednictwem sklepu internetowego kupujący może uzyskać dostęp do interfejsu użytkownika. Za pomocą interfejsu użytkownika kupujący może zamawiać towary (zwane dalej „kontem użytkownika”). Interfejs internetowy sklepu umożliwia zamawianie towarów bez rejestracji.
2.2 Podczas rejestracji i zamawiania towarów kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych i zgodnych z prawdą informacji. Dane podane przez kupującego na koncie użytkownika i podczas zamawiania towarów są uważane przez sprzedającego za prawidłowe.
2.3 Dostęp do konta użytkownika jest zabezpieczony nazwą użytkownika i hasłem. Kupujący jest zobowiązany do zachowania poufności w zakresie informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do swojego konta użytkownika.
2.4 Sprzedawca może zlikwidować Konto użytkownika, szczególnie jeśli Kupujący naruszy swoje zobowiązania wynikające z Umowy zakupu (w tym Regulaminu).
2.5 Kupujący przyjmuje do wiadomości, że konto użytkownika może nie być dostępne przez cały czas, szczególnie w odniesieniu do niezbędnej konserwacji sprzętu i oprogramowania sklepu.
 
3. Zawarcie umowy zakupu

3.1 Cała prezentacja towarów umieszczona w interfejsie internetowym sklepu ma charakter informacyjny i sprzedawca nie jest zobowiązany do zawarcia umowy zakupu tych towarów. Przepisy sekcji 1732 ust. 2 kodeksu cywilnego nie mają zastosowania.
3.2 Interfejs internetowy sklepu zawiera informacje o towarach, w tym o cenach poszczególnych towarów. Ceny towarów zawierają podatek VAT i wszystkie powiązane opłaty. Ceny towarów pozostają ważne, o ile są wyświetlane w interfejsie internetowym sklepu. Interfejs internetowy sklepu zawiera również informacje o kosztach wysyłki.
3.3 Aby zamówić towar, kupujący wypełnia formularz zamówienia w interfejsie internetowym sklepu. Formularz zamówienia zawiera informacje o:
a) zamówiony towar (zamówione towary są „wkładane” przez kupującego do elektronicznego koszyka na zakupy w interfejsie internetowym sklepu),
b) sposób zapłaty ceny zakupu towarów, szczegóły dotyczące wymaganej metody dostawy zamówionych towarów; oraz
(c) informacje o kosztach związanych z dostawą towarów (zwane dalej łącznie „zamówieniem”).
3.4 Przed wysłaniem zamówienia do sprzedawcy kupujący może sprawdzić i zmienić dane wprowadzone w zamówieniu.
Wysłanie zamówienia poprzedza zapoznanie się i potwierdzenie zgody na warunki oraz przetwarzanie danych osobowych.
Następnie kupujący wysyła zamówienie do sprzedawcy. Informacje podane w zamówieniu są uważane przez sprzedającego za prawidłowe.
3.5 Po wysłaniu zamówienia kupujący otrzyma informacje o zamówieniu (potwierdzenie zamówienia), które będą zawierać między innymi numer zamówienia oraz streszczenie zawartej umowy zakupu. Informacje o zamówieniu (potwierdzenie zamówienia) są wysyłane automatycznie Umowa kupna jest ustalana poprzez wysłanie zamówienia przez kupującego i zaakceptowanie zamówienia przez sprzedającego.
3.6 W związku z zamówieniem towaru sprzedawca może skontaktować się z kupującym telefonicznie pod numerem telefonu podanym przez kupującego podczas składania zamówienia, w sprawach związanych z realizacją umowy zakupu.
3.7 Kupujący przyjmuje do wiadomości, że sprzedawca nie jest zobowiązany do zawarcia umowy kupna, szczególnie z osobami, które wcześniej znacznie naruszyły swoje zobowiązania wobec sprzedającego.
3.8 Po potwierdzeniu zamówienia kupującego jako zawartej umowy kupna-sprzedaży między kupującym a sprzedającym w celu jego realizacji oraz innych zapisów i jest dostępny dla kupującego po zalogowaniu się na jego konto użytkownika.
3,9 Kupujący wyraża zgodę na wykorzystanie środków porozumiewania się na odległość przy zawieraniu umowy zakupu. Koszty poniesione przez Kupującego przy korzystaniu ze środków komunikacji na odległość w związku z zawarciem umowy kupna (koszty połączenia internetowego, koszty telefonu) ponosi Kupujący, których koszty nie odbiegają od stawki standardowej.
 
4. Cena towaru i warunki płatności

4.1 Informacje o towarach i cenach podane przez sprzedającego są wiążące, z wyjątkiem oczywistego błędu, takiego jak podejrzanie niska cena. Ceny są podane z VAT.
4.2 Cena towaru i wszelkie koszty związane z dostawą towaru zgodnie z umową kupna mogą zostać opłacone przez kupującego na rzecz sprzedającego w następujący sposób:
- przelew na konto z terminem zapadalności po wysyłce towaru (tylko wybrane RO)
- przelew bankowy lub metoda płatności PayU na konto sprzedawcy z góry, bezpłatnie,
4.3 W przypadku płatności gotówką lub gotówką przy odbiorze cena zakupu jest płatna przy odbiorze towaru. W przypadku przedpłaty cena zakupu jest należna w ciągu 5 dni roboczych od zamówienia towaru. Towar wysyłany jest dopiero po zaksięgowaniu płatności na koncie sprzedawcy.
4.4 Jeśli zamówienie wysłane przez kupującego nie zostanie odebrane przez kupującego, konieczne będzie zwrócenie poniesionych kosztów wysyłki i innych powiązanych kosztów.
4.5 Jeżeli jest to normalne w relacjach biznesowych lub jeżeli wymagają tego powszechnie obowiązujące przepisy prawa, Sprzedawca wystawi Kupującemu dokument podatkowy - fakturę dotyczącą płatności dokonanych na podstawie umowy kupna-sprzedaży. Sprzedawca jest płatnikiem podatku od wartości dodanej.
4.6 Zgodnie z ustawą o rejestracji sprzedaży sprzedawca jest zobowiązany do wystawienia kupującemu pokwitowania. Jednocześnie jest on zobowiązany do zarejestrowania otrzymanego przychodu u administratora podatkowego przez Internet; w przypadku awarii technicznej nie później niż 48 godzin.
4.7 Wszelkie rabaty od ceny towarów przekazane kupującemu przez sprzedającego nie mogą być łączone.
 
5. Odstąpienie od umowy zakupu

5.1 Kupujący przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z postanowieniami sekcji 1837 Kodeksu cywilnego nie można odstąpić od umowy zakupu:

    przy dostawie towarów, które zostały zmodyfikowane zgodnie z życzeniem kupującego lub jego osoby,
    w sprawie dostawy towarów łatwo psujących się oraz towarów, które po dostawie zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi towarami,
    w sprawie dostawy towarów w zapieczętowanym opakowaniu, które konsument wyjął z opakowania i których nie można zwrócić ze względów higienicznych,
    od dostawy towarów, których cena zależy od wahań rynku finansowego niezależnie od woli sprzedawcy i które mogą wystąpić w okresie odstąpienia od umowy.

5.2 Kupujący - konsument ma prawo odstąpić od umowy kupna zgodnie z § 1829 ust. 1 kodeksu cywilnego w ciągu czternastu (14) dni od otrzymania towaru, pod warunkiem, że przedmiotem umowy kupna jest kilka rodzajów towarów lub dostawa kilku części okres ten biegnie od daty otrzymania ostatniej dostawy towarów. W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia w ciągu 14 dni od otrzymania świadczenia, Kupujący musi przekazać Dostawcy wszystko, co uzyskał na podstawie Umowy zakupu.

5.3 Aby odstąpić od umowy kupna, kupujący może skorzystać ze standardowego formularza dostarczonego przez sprzedającego, który jest dołączony do warunków handlowych. Odstąpienie od umowy należy przesłać sprzedawcy w ciągu 14 dni.

Kupujący przesyła odstąpienie od umowy na adres e-mail ferrere@ferrere.cz. Sprzedawca potwierdza Kupującemu akceptację odstąpienia od umowy. Tego przepisu ustawy nie można jednak rozumieć jako możliwości bezpłatnego wypożyczenia towarów.
5.4 W przypadku odstąpienia od umowy kupna, umowa kupna jest anulowana od początku. Towar należy zwrócić Sprzedawcy w ciągu czternastu (14) dni od odstąpienia od umowy na następujących warunkach:
 

    muszą być odpowiednio zapakowane, aby zapobiec uszkodzeniom w drodze do sprzedawcy
    musi być nieuszkodzony
    musi być kompletny (w tym akcesoria, karta gwarancyjna, instrukcje itp.)
    z kopią dowodu dostawy i faktury (jeśli została wydana) lub z dowolnym innym dokumentem potwierdzającym zakup towarów

Jeśli kupujący odstąpi od umowy kupna, kupujący ponosi koszty zwrotu towaru do sprzedającego. Kupujący osobiście wyśle lub zwróci zwracany towar. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie towaru w drodze do sprzedawcy. Towar nie może zostać wysłany za pobraniem, sprzedawca nie jest zobowiązany do przejęcia towaru.

5.5 W przypadku odstąpienia od umowy sprzedawca zwróci otrzymane środki w ciągu czternastu (14) dni od odstąpienia od umowy kupna przez kupującego, w taki sam sposób, w jaki sprzedawca przyjął ją od kupującego lub w sposób wymagany przez kupującego. Oprócz ceny zakupu kupującemu przysługuje zwrot kosztów dostawy towaru do kupującego. Jeżeli Kupujący wybrał metodę inną niż najtańsza metoda dostawy oferowana przez Sprzedawcę, Kupujący zwróci Kupującemu koszt dostawy odpowiadający oferowanemu najtańszemu sposobowi dostawy.
Jeśli kupujący odstąpi od umowy, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych środków kupującemu, zanim kupujący zwróci towary, a sprzedawca sprawdzi towary.
5.6 Jeżeli Sprzedawca dowie się, że zwracany towar jest uszkodzony, zużyty, zanieczyszczony lub częściowo zużyty, Sprzedawca jest uprawniony do jednostronnego potrącenia roszczenia Kupującego o zwrot ceny zakupu.
5.7 Jeśli podarunek lub inny bezpłatny (zwany dalej „prezentem”) jest dostarczany razem z towarem, umowa podarunkowa między sprzedawcą a kupującym zostaje zawarta z zastrzeżeniem, że jeżeli kupujący odstąpi od umowy, umowa podarunkowa za taki prezent a Kupujący jest zobowiązany zwrócić dostarczony prezent wraz z towarem Sprzedawcy.

5.8 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

    sprzedawca nie otrzymał ceny zakupu w terminie zapadalności lub kupujący nie przejął towaru
    towary z przyczyn obiektywnych (głównie dlatego, że towary nie są już produkowane, dostawca zaprzestał dostaw do Republiki Czeskiej itp.) nie można dostarczyć na oryginalnych warunkach
    wykonanie staje się obiektywnie niemożliwe lub nielegalne

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z powyższych okoliczności sprzedawca niezwłocznie poinformuje kupującego o odstąpieniu.
Jeżeli Kupujący zapłacił cenę zakupu w całości lub w części, Sprzedawca zwróci otrzymaną kwotę w ciągu pięciu dni od odstąpienia, przelewem na konto podane przez Kupującego w tym celu lub z którego Kupujący dokonał płatności.

6. Transport i dostawa towarów

6.1 Dostawa towarów jest zapewniona w całej Republice Czeskiej za pośrednictwem firmy żeglugowej GLS.
Koszty wysyłki są wymienione w interfejsie internetowym podczas wypełniania formularza zamówienia.
6.2 Czas dostawy zależy od dostępności produktu i rodzaju zamówionego towaru. W przypadku powszechnie dostępnych towarów i towarów, które sprzedawca ma w magazynie, przesyłka jest zazwyczaj wysyłana w ciągu 2 dni roboczych od zamówienia (w przypadku płatności przy odbiorze) lub uznania ceny zakupu na koncie sprzedawcy (w przypadku przedpłaty).
Zamówienia otrzymane do godziny 14:00 w dniu roboczym są przetwarzane w dniu otrzymania i gotowe do wysyłki.
6.3 Jeżeli zgodnie z Umową zakupu Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia towaru do miejsca wskazanego przez Kupującego w zamówieniu, Kupujący jest zobowiązany do odbioru towaru w wyznaczonym miejscu.
6.4 Po otrzymaniu towaru od przewoźnika kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia integralności opakowania towarów, aw przypadku jakichkolwiek wad powiadomić przewoźnika lub operatora sklepu tak szybko, jak to możliwe, nie później niż 1 dzień po dostarczeniu przesyłki.
W przypadku stwierdzenia naruszenia paczki, które wskazuje na nieautoryzowane wejście do przesyłki, kupujący nie musi odbierać przesyłki od przewoźnika.
6.5 Inne prawa i obowiązki stron w zakresie przewozu towarów mogą podlegać specjalnym warunkom dostawy sprzedającego, jeżeli zostały wydane przez sprzedającego.

7. Prawa z wadliwego wykonania

7.1 Prawa i obowiązki umawiających się stron w odniesieniu do praw wynikających z wadliwego wykonania są regulowane odpowiednimi ogólnie obowiązującymi przepisami prawa (w szczególności przepisami sekcji 1914–1925, sekcji 2099–2117 i sekcji 2161–2174 kodeksu cywilnego oraz ustawy nr 634/1992 Coll. z późniejszymi zmianami).
7.2 Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Kupującego, że towary są wolne od wad po otrzymaniu. W szczególności sprzedawca jest odpowiedzialny wobec kupującego, że w momencie przejęcia towaru przez kupującego:

    towary mają właściwości uzgodnione przez strony, a w przypadku braku umowy towary opisane przez sprzedawcę lub producenta lub oczekiwane przez kupującego w odniesieniu do charakteru towarów i realizowanych przez nie reklam,
    towary nadają się do celu określonego przez sprzedawcę lub do którego zwykle są używane tego rodzaju towary,
    towary odpowiadają jakości lub konstrukcji uzgodnionej na podstawie próbki lub modelu
    towary mają odpowiednią ilość, miarę lub wagę
    jest zgodny z wymogami prawnymi.

7.3 Przepisy, o których mowa w art. 7.2. Regulaminu nie ma zastosowania do towarów sprzedawanych po niższej cenie z powodu wady, która spowodowała zastosowanie niższej ceny za zużycie towaru spowodowane jego normalnym użytkowaniem; jeżeli wynika to z charakteru towaru.
7.4 Jeżeli wada ujawni się w ciągu sześciu miesięcy od otrzymania, towar uważa się za wadliwy w momencie odbioru. Kupujący jest uprawniony do skorzystania z prawa od wady, która wystąpi w towarze w ciągu 24 miesięcy od otrzymania.
7.5 Prawa z wadliwego wykonania będą wykonywane przez Kupującego u Sprzedającego na adres siedziby Sprzedającego, w którym akceptacja Recmożliwe w odniesieniu do asortymentu sprzedawanych towarów, ewentualnie również w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności. Kupujący osobiście wyśle lub zwróci reklamowany towar. Pakiet będzie zawierał notatkę „Departament Reklamacji Pani Siudová”. Za moment zgłoszenia reklamacji uważa się moment, w którym sprzedawca otrzymał towar od kupującego.
7.6 Inne prawa i obowiązki stron związane z odpowiedzialnością sprzedającego za wady mogą być regulowane przez procedurę reklamacji sprzedającego. Jest to szczegółowo opisane w internetowym protokole reklamacyjnym dotyczącym odczytu i pobierania.

8. Inne prawa i obowiązki umawiających się stron
8.1 Kupujący nabywa własność towarów, płacąc pełną cenę zakupu towarów.
8.2 W stosunku do Kupującego Sprzedawca nie jest związany żadnymi kodeksami postępowania w rozumieniu § 1826 ust. e) Kodeksu cywilnego.
8.3 Reklamacje konsumenckie są rozpatrywane przez sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej ferrere@ferrere.cz. Sprzedawca prześle informacje dotyczące rozstrzygnięcia reklamacji Kupującego na adres e-mail Kupującego.
8.4 Sprzedawca jest uprawniony do sprzedaży towarów na podstawie licencji handlowej. Kontrola handlu odbywa się w ramach swoich kompetencji przez właściwy urząd wydający zezwolenia na handel. Nadzór nad ochroną danych osobowych sprawuje Urząd Ochrony Danych Osobowych. Czeski Urząd Inspekcji Handlowej sprawuje między innymi nadzór nad przestrzeganiem ustawy nr 634/1992 Coll., O ochronie konsumentów, z późniejszymi zmianami.
8.5 Wszystkie informacje o towarach umieszczone na stronie internetowej e-sklepu mają charakter informacyjny i nie mogą być wykorzystywane do skutków prawnych.
8.6 Czeska Inspekcja Handlowa z siedzibą w Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, nr ID: 000 20 869, adres internetowy: http://www.coi.cz, jest właściwa do pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich wynikających z umowy kupna.
8,7 Kupujący przyjmuje na siebie ryzyko zmiany okoliczności w rozumieniu § 1765 (2) Kodeksu cywilnego.
 
9. Ochrona danych osobowych zgodnie z RODO
 
9.1 Ochrona danych osobowych Kupującego będącego osobą fizyczną jest zapewniana zgodnie z ustawą nr 101/2000 Coll. Oraz w odniesieniu do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych.
9.2 Kupujący przyjmuje do wiadomości, że przekazuje Sprzedawcy dane osobowe do przetwarzania w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z zawartej umowy. W tym celu przetwarzane są: imię i nazwisko lub nazwa firmy, identyfikator firmy, miejsce zamieszkania lub siedziba, adres dostawy, kontakt telefoniczny i adres e-mail, a także wszelkie dane osobowe przekazane kupującemu.
9.3 Dane osobowe przetwarzane są w formie archiwizacji w formie elektronicznej i papierowej w zaszyfrowanych programach i zamykanych pomieszczeniach. Dostęp do nich ma tylko przeszkolony personel.
9.4 Sprzedawca jest uprawniony do przekazania danych osobowych Kupującego osobom trzecim wyłącznie w celu realizacji zamówienia (np. Podwykonawca lub przewoźnik). Kupujący wyraża zgodę na takie przekazanie danych osobowych.
9.5 Dane osobowe będą przetwarzane tylko przez czas trwania relacji biznesowej + okres gwarancji. Po upływie tych terminów będą przetwarzane wyłącznie do celów archiwizacji zgodnie ze specjalnymi przepisami prawnymi.
9,6 Nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych sprawuje Urząd Ochrony Danych Osobowych.
 
10. Informacje dla konsumentów
 
10.1 W przypadku powstania sporu konsumenckiego między Sprzedawcą a Kupującym-Konsumentem, który nie zostanie rozstrzygnięty w drodze wzajemnego porozumienia, Kupujący-Konsument może wnieść pozasądowe rozstrzygnięcie takiego sporu z wyznaczonym pozasądowym rozwiązaniem sporu konsumenckiego. który jest:
Czeska Inspekcja Handlowa
Centralny Inspektorat - Jednostka ADR
Štěpánská 15
120 00 Praga 2
E-mail: adr@coi.cz
Strona internetowa: www.adr.coi.cz
Kupujący-konsument może również skorzystać z internetowej platformy rozstrzygania sporów utworzonej przez Komisję Europejską pod adresem: www.ec.europa.eu/consumers/odr.
 
11. Przepisy końcowe

11.1 Jeżeli relacja ustanowiona w umowie kupna zawiera element międzynarodowy (zagraniczny), wówczas strony zgadzają się, że relacja podlega prawu czeskiemu. Nie narusza to praw konsumenta wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawnych.
11.2 Zdjęcia przedstawiające towary w sklepie internetowym służą wyłącznie celom informacyjnym. Niektóre zdjęcia produktów mogą zawierać elementy dekoracyjne, które mogą nie zostać uwzględnione. Błędy i błędy produktu są zastrzeżone.
11.3 Umowa kupna, w tym warunki, jest archiwizowana przez sprzedającego w formie elektronicznej i nie jest dostępna.
11.4 Aneks do Regulaminu to przykładowy formularz odstąpienia od umowy zakupu i raport reklamacyjny.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl