Wyszukiwanie producenta

WYSYŁKA Z POLSKI!!    

 

Kontakt:

Części i akcesoria: 

Łukasz Bednarczyk

+48 576 166 026

mail: serwis@oplaszczowarki.pl 

+48 576 166 150

mail: info@oplaszczowarki.pl 

 

Maszyny:

Piotr:  +48 533 060 777

piotr@oplaszczowarki.pl

Mateusz: +48 694 616 166

mateusz@oplaszczowarki.pl 

Produkt dnia
Wałek ręczny do nakładania kleju UMUR 145 MM
Wałek ręczny do nakładania kleju UMUR 145 MM

369,00 zł

300,00 zł

szt.
Wiertło nieprzelotowe wolframowe Ø 3.2x70 Lewe
Wiertło nieprzelotowe wolframowe Ø 3.2x70 Lewe

34,90 zł

28,37 zł

szt.
Wiertło nieprzelotowe wolframowe Ø 3.2x70 Prawe
Wiertło nieprzelotowe wolframowe Ø 3.2x70 Prawe

34,90 zł

28,37 zł

szt.
Regulamin

 

Niniejszy regulamin określa zasady zakupu w sklepie internetowym prowadzonym przez sprzedawcę pod adresem www.ferrere.cz
 
 
Adres do korespondencji:

Ferrere Sp. z o.o.

ul. Długa 19C

44-373 Wodzisław Śląski 

NIP: 647 25 88 274


 
1. Przepisy wstępne

1.1 Niniejsze warunki handlowe (zwane dalej „warunkami handlowymi”) Ferrere Sp. z o.o. ul. Długa 19C 44-373 Wodzisław Śląski NIP: 647 25 88 274(zwany dalej „Sprzedawcą”) regulują wzajemne prawa zgodnie z przepisami sekcji 1751 (1) ustawy nr 89/2012 Coll., Kodeksu cywilnego (zwanego dalej „Kodeksem cywilnym”). oraz zobowiązania stron wynikające z lub w związku z umową zakupu (zwaną dalej „umową zakupu”) zawartą między sprzedawcą a inną osobą fizyczną w wieku powyżej 16 lat (zwaną dalej „kupującym”) za pośrednictwem sklepu internetowego sprzedającego. Sklep internetowy jest prowadzony przez Sprzedawcę na stronie internetowej znajdującej się pod adresem internetowym www.ferrere.cz (zwanej dalej „Stroną Internetową”) za pośrednictwem interfejsu strony internetowej w kierunku relacji biznesowych B2B, B2C (zwanej dalej „Interfejsem sieciowym Sklepu”).
1.2 Niniejsze warunki nie mają zastosowania w przypadkach, gdy osoba, która zamierza kupić towar od sprzedawcy, jest osobą prawną lub osobą fizyczną, która działa przy zamawianiu towarów w ramach swojej działalności gospodarczej lub wykonywania własnego zawodu.
1.3 Postanowienia odbiegające od warunków mogą być uzgodnione w umowie zakupu. Rozbieżne postanowienia w umowie sprzedaży mają pierwszeństwo przed postanowieniami Regulaminu.
1.4 Sprzedawca może zmienić lub uzupełnić treść Regulaminu. Niniejsze postanowienie pozostaje bez uszczerbku dla praw i obowiązków powstałych w okresie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu. W przypadku zmiany przez Sprzedającego, uzupełnienia lub anulowania treści niniejszego Regulaminu stosunki między Kupującym a Sprzedawcą będą regulowane w Regulaminie w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy kupna.
 
2. Konto użytkownika

2.1 Po rejestracji kupującego za pośrednictwem sklepu internetowego kupujący może uzyskać dostęp do interfejsu użytkownika. Za pomocą interfejsu użytkownika kupujący może zamawiać towary (zwane dalej „kontem użytkownika”). Interfejs internetowy sklepu umożliwia zamawianie towarów bez rejestracji.
2.2 Podczas rejestracji i zamawiania towarów kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych i zgodnych z prawdą informacji. Dane podane przez kupującego na koncie użytkownika i podczas zamawiania towarów są uważane przez sprzedającego za prawidłowe.
2.3 Dostęp do konta użytkownika jest zabezpieczony nazwą użytkownika i hasłem. Kupujący jest zobowiązany do zachowania poufności w zakresie informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do swojego konta użytkownika.
2.4 Sprzedawca może zlikwidować Konto użytkownika, szczególnie jeśli Kupujący naruszy swoje zobowiązania wynikające z Umowy zakupu (w tym Regulaminu).
2.5 Kupujący przyjmuje do wiadomości, że konto użytkownika może nie być dostępne przez cały czas, szczególnie w odniesieniu do niezbędnej konserwacji sprzętu i oprogramowania sklepu.
 
3. Zawarcie umowy zakupu

3.1 Cała prezentacja towarów umieszczona w interfejsie internetowym sklepu ma charakter informacyjny i sprzedawca nie jest zobowiązany do zawarcia umowy zakupu tych towarów. Przepisy sekcji 1732 ust. 2 kodeksu cywilnego nie mają zastosowania.
3.2 Interfejs internetowy sklepu zawiera informacje o towarach, w tym o cenach poszczególnych towarów. Ceny towarów zawierają podatek VAT i wszystkie powiązane opłaty. Ceny towarów pozostają ważne, o ile są wyświetlane w interfejsie internetowym sklepu. Interfejs internetowy sklepu zawiera również informacje o kosztach wysyłki.
3.3 Aby zamówić towar, kupujący wypełnia formularz zamówienia w interfejsie internetowym sklepu. Formularz zamówienia zawiera informacje o:
a) zamówiony towar (zamówione towary są „wkładane” przez kupującego do elektronicznego koszyka na zakupy w interfejsie internetowym sklepu),
b) sposób zapłaty ceny zakupu towarów, szczegóły dotyczące wymaganej metody dostawy zamówionych towarów; oraz
(c) informacje o kosztach związanych z dostawą towarów (zwane dalej łącznie „zamówieniem”).
3.4 Przed wysłaniem zamówienia do sprzedawcy kupujący może sprawdzić i zmienić dane wprowadzone w zamówieniu.
Wysłanie zamówienia poprzedza zapoznanie się i potwierdzenie zgody na warunki oraz przetwarzanie danych osobowych.
Następnie kupujący wysyła zamówienie do sprzedawcy. Informacje podane w zamówieniu są uważane przez sprzedającego za prawidłowe.
3.5 Po wysłaniu zamówienia kupujący otrzyma informacje o zamówieniu (potwierdzenie zamówienia), które będą zawierać między innymi numer zamówienia oraz streszczenie zawartej umowy zakupu. Informacje o zamówieniu (potwierdzenie zamówienia) są wysyłane automatycznie. Umowa kupna jest ustalana poprzez wysłanie zamówienia przez kupującego i zaakceptowanie zamówienia przez sprzedającego.
3.6 W związku z zamówieniem towaru sprzedawca może skontaktować się z kupującym telefonicznie pod numerem telefonu podanym przez kupującego podczas składania zamówienia, w sprawach związanych z realizacją umowy zakupu.
3.7 Kupujący przyjmuje do wiadomości, że sprzedawca nie jest zobowiązany do zawarcia umowy kupna, szczególnie z osobami, które wcześniej znacznie naruszyły swoje zobowiązania wobec sprzedającego.
3.8 Po potwierdzeniu zamówienia kupującego jako zawartej umowy kupna-sprzedaży między kupującym a sprzedającym w celu jego realizacji oraz innych zapisów i jest dostępny dla kupującego po zalogowaniu się na jego konto użytkownika.
3.9 Kupujący wyraża zgodę na wykorzystanie środków porozumiewania się na odległość przy zawieraniu umowy zakupu. Koszty poniesione przez Kupującego przy korzystaniu ze środków komunikacji na odległość w związku z zawarciem umowy kupna (koszty połączenia internetowego, koszty telefonu) ponosi Kupujący, których koszty nie odbiegają od stawki standardowej.
 
4. Cena towaru i warunki płatności

4.1 Informacje o towarach i cenach podane przez sprzedającego są wiążące, z wyjątkiem oczywistego błędu, takiego jak podejrzanie niska cena. Ceny są podane z VAT.
4.2 Cena towaru i wszelkie koszty związane z dostawą towaru zgodnie z umową kupna mogą zostać opłacone przez kupującego na rzecz sprzedającego w następujący sposób:
- przelew na konto z terminem zapadalności po wysyłce towaru (tylko wybrane RO)
- przelew bankowy lub metoda płatności PayU na konto sprzedawcy z góry, bezpłatnie,
4.3 W przypadku płatności gotówką lub gotówką przy odbiorze cena zakupu jest płatna przy odbiorze towaru. W przypadku przedpłaty cena zakupu jest należna w ciągu 5 dni roboczych od zamówienia towaru. Towar wysyłany jest dopiero po zaksięgowaniu płatności na koncie sprzedawcy.
4.4 Jeśli zamówienie wysłane przez kupującego nie zostanie odebrane przez kupującego, konieczne będzie zwrócenie poniesionych kosztów wysyłki i innych powiązanych kosztów.
4.5 Jeżeli jest to normalne w relacjach biznesowych lub jeżeli wymagają tego powszechnie obowiązujące przepisy prawa, Sprzedawca wystawi Kupującemu dokument podatkowy - fakturę dotyczącą płatności dokonanych na podstawie umowy kupna-sprzedaży. Sprzedawca jest płatnikiem podatku od wartości dodanej.
4.6 Zgodnie z ustawą o rejestracji sprzedaży sprzedawca jest zobowiązany do wystawienia kupującemu pokwitowania. Jednocześnie jest on zobowiązany do zarejestrowania otrzymanego przychodu u administratora podatkowego przez Internet; w przypadku awarii technicznej nie później niż 48 godzin.
4.7 Wszelkie rabaty od ceny towarów przekazane kupującemu przez sprzedającego nie mogą być łączone.
 

5. Prawa z wadliwego wykonania

5.1 Prawa i obowiązki umawiających się stron w odniesieniu do praw wynikających z wadliwego wykonania są regulowane odpowiednimi ogólnie obowiązującymi przepisami prawa (w szczególności przepisami sekcji 1914–1925, sekcji 2099–2117 i sekcji 2161–2174 kodeksu cywilnego oraz ustawy nr 634/1992 Coll. z późniejszymi zmianami).
5.2 Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Kupującego, że towary są wolne od wad po otrzymaniu. W szczególności sprzedawca jest odpowiedzialny wobec kupującego, że w momencie przejęcia towaru przez kupującego:

  • towary mają właściwości uzgodnione przez strony, a w przypadku braku umowy towary opisane przez sprzedawcę lub producenta lub oczekiwane przez kupującego w odniesieniu do charakteru towarów i realizowanych przez nie reklam,
  •  towary nadają się do celu określonego przez sprzedawcę lub do którego zwykle są używane tego rodzaju towary,
  • towary odpowiadają jakości lub konstrukcji uzgodnionej na podstawie próbki lub modelu,
  •  towary mają odpowiednią ilość, miarę lub wagę,
  • jest zgodny z wymogami prawnymi.


5.3 Przepisy, o których mowa w art. 7.2. Regulaminu nie ma zastosowania do towarów sprzedawanych po niższej cenie z powodu wady, która spowodowała zastosowanie niższej ceny za zużycie towaru spowodowane jego normalnym użytkowaniem; jeżeli wynika to z charakteru towaru.
5.4 Jeżeli wada ujawni się w ciągu sześciu miesięcy od otrzymania, towar uważa się za wadliwy w momencie odbioru. Kupujący jest uprawniony do skorzystania z prawa od wady, która wystąpi w towarze w ciągu 24 miesięcy od otrzymania.
5.5 Prawa z wadliwego wykonania będą wykonywane przez Kupującego u Sprzedającego na adres siedziby Sprzedającego, w którym akceptacja cmożliwa w odniesieniu do asortymentu sprzedawanych towarów, ewentualnie również w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności. Kupujący osobiście wyśle lub zwróci reklamowany towar. Za moment zgłoszenia reklamacji uważa się moment, w którym sprzedawca otrzymał towar od kupującego.
5.6 Inne prawa i obowiązki stron związane z odpowiedzialnością sprzedającego za wady mogą być regulowane przez procedurę reklamacji sprzedającego. Jest to szczegółowo opisane w internetowym protokole reklamacyjnym dotyczącym odczytu i pobierania.

6. Inne prawa i obowiązki umawiających się stron
6.1 Kupujący nabywa własność towarów, płacąc pełną cenę zakupu towarów.
6.2 W stosunku do Kupującego Sprzedawca nie jest związany żadnymi kodeksami postępowania w rozumieniu § 1826 ust. e) Kodeksu cywilnego.
6.3 Reklamacje konsumenckie są rozpatrywane przez sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej info@oplaszczowarki.pl Sprzedawca prześle informacje dotyczące rozstrzygnięcia reklamacji Kupującego na adres e-mail Kupującego.
6.4 Sprzedawca jest uprawniony do sprzedaży towarów na podstawie licencji handlowej. Kontrola handlu odbywa się w ramach swoich kompetencji przez właściwy urząd wydający zezwolenia na handel. Nadzór nad ochroną danych osobowych sprawuje Urząd Ochrony Danych Osobowych.
6.5 Wszystkie informacje o towarach umieszczone na stronie internetowej e-sklepu mają charakter informacyjny i nie mogą być wykorzystywane do skutków prawnych.

7. Informacje dla konsumentów
 
8. Przepisy końcowe

9. Zdjęcia przedstawiające towary w sklepie internetowym służą wyłącznie celom informacyjnym. Niektóre zdjęcia produktów mogą zawierać elementy dekoracyjne, które mogą nie zostać uwzględnione. Błędy i błędy produktu są zastrzeżone.
9.1 Umowa kupna, w tym warunki, jest archiwizowana przez sprzedającego w formie elektronicznej i nie jest dostępna.
9.2 Aneks do Regulaminu to przykładowy formularz odstąpienia od umowy zakupu i raport reklamacyjny.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl